В Асоциацията членуват над 400 запасни офицери и сержанти от София и страната. Висш ръководен орган е Общото събрание на членовете, което съгласно Устава, се свиква веднъж годишно.

Оперативното ръководство се осъществява от Управителен Съвет, избиран от Общото събрание на членовете. Той се състои от 9 члена и се ръководи от Председател. Контролен орган е Контролната комисия, избирана също от Общото събрание и състояща се от трима члена.

Понастоящем председател на Управителния съвет е о.з. полк. Горан Симеонов.

    Документи на Асоциацията :

   Устав на АРЗ

  Основен юридически документ на Асоциацията. Приет е на Учредителното събрание на Асоциацията, състояло се на 08.12.1995 г. Последнте изменения са приети на Общото събрание, състояло се на 08.12.2022 г.   Отчетен доклад на УС на АРЗ за периода 2019г. - 2022г.

    Изнесен и приет на годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията, състояло се на 08.12. 2022 г.
    DISK_ARZ      ДИСК ПОСВЕТЕН НА 20 ГОДИШНИНАТА НА АРЗ

        Чрез документален и снимков материал е показана цялостната дейност на Асоциацията през годините.