В Асоциацията членуват над 500 запасни офицери и сержанти от София и страната. Висш ръководен орган е Общото събрание на членовете, което съгласно Устава, се свиква веднъж годишно.

Оперативното ръководство се осъществява от Управителен Съвет, избиран от Общото събрание на членовете. Той се състои от 11 члена и се ръководи от Председател. Контролен орган е Контролната комисия, избирана също от Общото събрание и състояща се от трима члена.

Понастоящем председател на Управителния съвет е о.р. полк. Горан Симеонов.

    Документи на Асоциацията :

   Устав на АРЗ

  Основен юридически документ на Асоциацията. Приет е на Учредителното събрание на Асоциацията, състояло се на 08.02.1995 г. Последнте изменения са приети на Общото събрание, състояло се на 05.04.2001 г.   Отчетен доклад на УС на АРЗ за периода март 2013 - април 2016

    Изнесен и приет на годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията, състояло се на 18.04.2016 г.
    DISK_ARZ      ДИСК ПОСВЕТЕН НА 20 ГОДИШНИНАТА НА АРЗ

        Чрез документален и снимков материал е показана цялостната дейност на Асоциацията през годините.