Асоциацията на разузнавачите от запаса е доброволно, неполитическо, неправителствено сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно действуващото законодателство в страната. Учредена е през 1995г. и работи в полза на бившите служители от външното разузнаване на Република България, работели в Държавна агенция разузнаване(ДАР), Националната разузнавателна служба (НРС), Първо главно управление на Държавна сигурност (ПГУ-ДС) на Република България.

   АРЗ се издържа предимно от членски внос, както и от дарения от свои членове и симпатизанти.